Lejebetingelser for leje af bil i Danmark


Lejeren/co-driveren accepterer følgende

1. Lejeren forpligter sig til at aflevere bilen samt alt tilbehør (dæk, værktøj og udstyr etc.) til det aftalte tidspunkt og udlejningskontor, som nævnes på side 1. Afleveres bilen udenfor åbningstid anses aflevering for sket ved udlejningskontorets førstkommende åbningstidspunkt. Kontrakten omfatter kun omstående tidsrum, og kan kun forlænges ifølge aftale med EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S. Afleveres bilen ikke til det aftalte tidspunkt, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader og tab, som opstår i perioden indtil bilen afleveres. Undladelse af aflevering af køretøjet til aftalt tid, eller ved manglende betaling, falder ind under straffelovens § 293.

2. Lejeren erklærer ved modtagelsen af køretøjet at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter, og at disse er i forskriftsmæssig stand indenfor gældende bestemmelser. Kilometertælleren er plomberet. Ved brud på disse plomber foretages politianmeldelse og det deponerede beløb mistes til fordel for EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S. Lejeren har modtaget bilen i klargjort stand og erkender at være ansvarlig for brændstofforbruget samt at køretøjet altid er påfyldt tilstrækkelig olie og vand i udlejningsperioden. Ved hændelige uheld f.eks. punktering, hvor der rekvireres hjælp, sker dette for lejerens regning. Hvis motorstop er selvforskyldt betales alle omkostninger af lejer.

3. Bilen må kun føres af lejeren og co-drivere, som er elektronisk påført lejekontrakten med kørekortdata, og som overholder aldersgrænserne for de enkelte bilgrupper, som fremgår af EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S hjemmeside. Føreren og co-drivere skal ydermere have et gyldigt kørekort og have haft det i mindst 1 år. Bilen må ikke benyttes: a) til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte med mindre lejer har de nødvendige bus-, taxi- eller godskørselstilladelser. b) til at slæbe eller trække andet køretøj eller påhængsvogn/trailer med mindre bilen er udstyret med godkendt trækkrog og de tilladte belastningskrav er overholdt. c) til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el.lign. d) til entreprenørkørsel eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanlig slid, med mindre den lejede bil er konstrueret til formålet. e) til kørsel udenfor fast vej eller plads, herunder grus- og markveje samt kørsel på stranden. f) til hunde eller andre husdyr medmindre det er elektronisk påført lejekontrakten. Lejer hæfter for evt. ekstra rengøring. g) af person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin. h) Tagbagagebærer må ikke monteres.

4. Lejeren/co-driveren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for på begæring, til udlejeren at betale: a) de på side 1 aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning. b) gebyr for eventuel levering/afhentning samt afregning af km til nærmeste udlejningskontor, såfremt udlejerens skriftlige samtykke ikke foreligger. c) alle bøder, omkostninger og gebyrer i forbindelse med parkerings-, færdsels- eller andre lovover- trædelser som pålægges bilen, dens lejer eller udlejer indenfor denne kontrakts gyldighedstid, bortset fra sådanne tilfælde hvor udlejeren har skylden. Det er kundens ansvar, at udlejningsbilen er påklistret et gyldigt miljømærke i forruden, når der køres ind i en miljøzone. d) udgifter - herunder advokatsalær hvor loven tillader det, administrationsgebyr og påløbne inkassosalærer m.m. som påføres udlejeren af lejeren. e) udlejerens udgifter til reparation af skader på køretøjet, samt evt. følgeskade opstået ved forsæt, tilsidesættelse af advarselssignaler fra bilens systemer, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse udvist af lejer eller co-driver, uanset tegnet forsikring, herunder men ikke begrænset til fejltankning af køretøjet m.m. Hvis der imod reglerne har været røget i køretøjet, eller det afleveres i særlig beskidt eller snavset tilstand kan EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S opkræve lejeren et gebyr for ekstra rengøring uanset evt. tegnet forsikring. f) udlejerens udgifter til reparation efter kollisions- eller anden skade på bilen og ved tyveri samt ved fremskaffelse af ekstra nøgle, hvis originalnøgle mistes. Er bilen ført i overensstemmelse med samtlige betingelser i denne kontrakt, udgør de maksimale beløb pr. skade: En selvrisiko fastsat af færdselsstyrelsen og biludlejeren (se nugældende prisliste) samt afsavn pr. dag som følger: Gr. A, B kr. 250. Gr. C, D, F, K kr. 350. Resterende grupper samt vare- og lastvogne kr. 550. Der kan opkræves op til 30 dages afsavn. Ovennævnte beløb vil ikke blive gjort gældende, hvis lejeren på forhånd har tegnet selvrisikoforsik- ring ved påtegning af den gældende rubrik på denne kontrakts side 1. Forsikringen dækker kasko, ansvar og tyveri af bilen. Personulykkesforsikring dækker passagerer uafhængig af andre forsikringer. Lejere af vare- og lastvogne samt lejere under 26 år har altid en obligatorisk selvrisiko per skade på kr. 2.500. g) Hvis originalnøglerne bortkommer, og bilen bliver stjålet, vil lejeren blive opkrævet selvrisiko i henhold til punkt 4 F og side 1. Lejer skal straks informere EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S, når lejer er blevet opmærksom på, at nøglen er væk. Nøglen skal til enhver tid opbevares forsvarligt. Ved grov uagtsomhed vil lejer blive gjort ansvarlig for EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S tab. h) Ved beskadigelse af køretøjer fra gr. 5 til 12 på termokasse og presenning samt konstruktionen, herunder også det forhøjede tag på gr. 4, eks. skader der sker ved påkørsel af for lav åbning eller loftshøjde i portåbning, parkeringskælder, bro/viadukt, vil der ALTID være en obligatorisk selvrisiko på op til kr. 5.000 uanset tegning af selvrisikoforsikring. Selvrisiko vil også blive opkrævet på følgeskader fra ovennævnte påkørsler på markiser, porte, udhæng, viadukter, p-kældre, stolper m.m. i) I tilfælde af at bilen afleveres udenfor åbningstid, eller der konstateres nye skader under klargøring, som lejer ikke har informeret udlejer omkring, vil udlejer kontakte lejer med bl.a. billeddokumentation samt prisoverslag på skaden. Lejer har herefter 14 dage til at reagere på henvendelsen enten pr. mail eller brev, og udlejer må i dette tidsrum ikke opkræve lejer selvrisiko. Efter de 14 dage er gået vil lejer stadig have mulighed for at henvende sig ang. faktura pr. mail: skade@europcar.dk j) LEJEREN/CO-DRIVEREN HÆFTER PERSONLIGT OG SOLIDARISK FOR DE UNDER A) - I) NÆVNTE FORPLIGTELSER, UANSET AT DER PÅ KONTRAKTENS FORSIDE ER ANFØRT EVENTUEL BETALINGSADRESSE.

5. Lejeren og evt. co-drivere er forsikret ved en almindelig motorkøretøjsforsikringspolice. Lejeren forpligtes af nævnte police, hvis forsikringsbetingelser han i øvrigt accepterer. Lejeren accepterer endvidere at han skal beskytte udlejerens og dennes forsikringsselskabs interesser i tilfælde af skade inden for denne kontrakts gyldighedstid: a) at skaffe registreringsnummer, navn, adresse samt evt. fotos fra skadestedet af de implicerede parter samt eventuelle vidner. b) ikke at anerkende ansvar eller skyld. c) ikke at forlade bilen uden at der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at give en udførlig beskrivelse af uheldet med situationsrids etc. på en skadeanmeldelse, som efterfølgende afleveres til udlejer. d) kontakte det nærmeste udlejningskontorer pr. mail/telefon - selv i tilfælde af småskader. e) omgående underrette politiet dersom en anden parts skyld skal fastslåes eller hvis der er tale om personskade.

6. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar for tab af, eller skade på enhver genstand eller person i bilen, før eller under udlejningsperiode i henhold til denne kontrakt, eller efter bilens tilba- gelevering til udlejeren. Lejeren skal holde udlejeren skadesløs for krav som følge af sådanne tab eller skader. Lejeren er indforstået med at forsvare udlejerens interesser og godtgøre udlejeren eventuelle omkostninger i denne forbindelse.

7. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren imidlertid ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf. Når bilen ikke bruges skal den altid holdes aflåst. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af EUROPCAR/ØSTERGAARD BILER A/S. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.lign. ikke blive refunderet. Man skal kunne referere til udlejningskontoret samt navnet på den person, man har talt med.

8. Tilføjelser af eller ændringer i nærværende kontrakts bestemmelser er ugyldige medmindre de er aftalt skriftligt.

9. NÆRVÆRENDE KONTRAKTS BESTEMMELSER SKAL FORTOLKES I OVERENSSTEMMELSE MED DANSK RETSPRAKSIS OG RETTE VÆRNETING ER ÅRHUS.

10. Udlejer kan opsige kontrakten uden forudgående varsel.

11. LEJEREN GIVER VED SIN UNDERSKRIFT SAMTYKKE TIL AT UDLEJER PÅ LEJERS KREDIT- KORT/BETALINGSKORT TRÆKKER BETALING FOR DE UDGIFTER, SOM UDLEJER HAR HAFT TIL REPARATION OG AFSAVN EFTER KOLLISIONS- ELLER ANDEN SKADE PÅ BILEN. a) Lejeren kan tilbagekalde dette samtykke ved skriftligt at meddele dette overfor udlejer. Tilbagekaldelsen kan dog ikke ske efter kollisionens/skadens indtræden. b) Ved tilbagekaldelse forbeholder udlejer sig retten til at bringe lejeforholdet til ophør.

12. Der gøres opmærksom på, at den lejede bil kan være ejet af udlejers finansieringspartner.

Bilen må køres til følgende lande: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg, Monaco, Portugal, Schweiz, Spanien, Tyskland, Østrig samt Norge og Sverige. Kørsel nord for Oslo og Stockholm i vare- og lastvogne er dog kun tilladt ved forudgående skriftlig aftale.

13. Annullering, refundering og No Show (bil ikke afhentet). 

Betaling ved afhentning af bil. 
Lejer kan ændre og annullere bookingen gratis indtil det bestilte afhentningstidspunkt. Ændringer er gratis indtil det bestilte afhentningstidspunkt (dog kan lejepriserne have ændret sig). Hvis lejer ikke annullerer eller afhenter køretøjet på det bestilte afhentningstidspunkt, så vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 750,00.

Online forudbetaling. 
Lejer kan ændre og annullere bookingen gratis, blot lejer informerer Europcar mindst 48 timer før det bestilte afhentningstidspunkt. Ændringer er gratis indtil 48 timer før lejestart (dog kan lejepriserne have ændret sig). Ved annullering mindre end 48 timer før lejestart, vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, der vil dog blive fratrukket et annulleringsgebyr på kr. 375,00. Hvis lejer ikke har annulleret og ikke afhenter køretøjet på det bestilte afhentningstidspunkt, så vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, dog fratrukket et gebyr på kr. 750,00. Hvis lejer returnerer køretøjet tidligere end den accepterede lejeperiode, så vil lejer ikke være berettiget til refusion af evt. ubenyttede lejedage.