Før du lejer bil (See prices and fees in English below the Danish)

Priser for ekstra udstyr og gebyrer ved billeje hos Europcar Danmark. Alle priser er i DKK.

EKSTRA UDSTYR EKSKL. MOMS INKL. MOMS SPECNR.
NAVIGATION      
Indbygget navigation - pris pr. dag 76 95 (967)
Indbygget navigation - pris pr. måned 600 750 (967)
Bærbar navigation - pris pr. dag 76 95 (924)
Bærbar navigation - pris pr. måned 600 750 (924)
Navigation eller tilbehør mangler ved aflevering:
 
Opkræves efter prisliste Opkræves efter prisliste (926)
       
One-Way gebyr      
Indenrigs - Danmark 360 450 (920)
Udenrigs - Udland (se særskilt prisliste for priser/lande)     (920)
       
BROBIZZ      
BroBizz til Storebælt enkelt 192 240 (972)
BroBizz til Øresund T/R 560 700 (973)
       
SIKKERHEDSVEST, GUL 40 50 (959)
       
SNEKÆDER - Kan kun lejes i.fm. leje af vinterdæk      
10 dage 220 275 (909)
Alle personbiler og gruppe 1 og 2.
Er forsegling brudt - opkræves ekstra 
640 800 (909)
Gruppe 3-7 og gruppe J9
Er forsegling brudt - opkræves ekstra 
1.200 1.500 (909)
Snekæder kan ikke lejes separat, men udelukkende i forbindelse med leje af vinterdæk. Hvis snekæderne har været anvendt (dvs. hvis forsegling er brudt), er snekæderne lejers ejendom og der betales efter ovenstående, alt efter bilgruppe.   
       
TAGBØJLER      
Må ikke monteres - Kun leasing Ikke tilladt Ikke tilladt  
       
TRÆK      
På personbiler monteres der primært anhængertræk på bilgruppe G    
Pr. dag 140 175 (901)
Pr. weekend 220 275 (901)
Pr. uge 320 400 (901)
Pr. måned 840 1.050 (901)
       
VINTERDÆK      
3 arbejdsdages forsalg      
Pr. dag 56,25 75 (910)
Pr. måned 562,50 750 (910)
Ikke forudbestilt vinterdæk      
Pr. dag 75 100 (913)
Pr. måned 750 1.000 (913)
Se biltyper og priser på www.europcar.dk/biltyper
Læs mere om montering af vinterdæk på https://www.europcar.dk/faq-info/før_du_lejer_bil/vinterdæk
 
FLYTTEUDSTYR      
       
FLYTTEHUND pr. stk. 40 50 (983)
FLYTTEKASSE pr. stk. 25,60 32 (980)
FLYTTETÆPPE pr. stk. 22,40 28 (984)
FLYTTE-SÆKKEVOGN pr. stk. 40 50 (981)
       
BARNEUDSTYR      
CHILDSEAT 0-12 MONTHS (0-13 kg)      
Pr. lejemål 156 195 (905)
CHILDSEAT 1-3(4) YEARS (9-18 kg)      
Pr. lejemål 156 195 (906)
CHILDSEAT 5-10 YEARS (18-36 kg)      
Pr. lejemål 156 195 (907)
BOOSTER SEAT 4(5) YEARS - 135 CM      
Pr. lejemål 100 125 (908)
       
GEBYRER      
       
CHAUFFØRTIMER      
Pr. time (min. 8 timer) 300 375 (950)
       
BRÆNDSTOF      
Pr. liter   25  
       
ELBILER      
Opladning - Battery Charge 140 175 (932)
Bortkommet ladekabel   Gebyr er
variabelt alt efter
typen af ladekabel
(858)
     
     
     
       
DIVERSE      
Pr. lejemål     (950)
       
DRIVER GEBYRER      

Young Driver - Alle der er 25 år og derunder                     Pr. dag 76            Pr. dag 95        Pr. driver                                                              Max./Pr.md 600  Max./Pr.md 750

(997)
Co-Driver - Alle, der skrives på RA                                     Pr. dag 48            Pr. dag 60
Pr. driver                                                                 Max./Pr.md 448     Max./Pr.md 600
(996)
       
FEJLPÅFYLDNING      
Af brændstof, inkl. transport og 1 tank  4.000 5.000 (938)
Ovennævnte gebyr er ikke dækkende, hvis der også er opstået mekanisk skade på bilen.
Er der mekanisk skade skal lejer også betale for denne skade (beløbet skal da opgøres af Europcars værksted).
       
FORGÆVES AFHENTNING      
Forgæves afhentning  360 450 (923)
       
HJULSKIFT      
Skift af reservehjul for kunden af Europcar medarbejder      
Pr. påbegyndt time                    288                  360        (958)
       
LEVERINGS-/AFHENTNINGSGEBYR      
Alle lejemål - undtagelser skal være noteret  360 450   (921/922)
       
LUFTHAVNSGEBYR      
Alle lejemål fra lufthavne      
Indenrigs lufthavn 200 250 (990)
Udendenrigs lufthavn 316 395 (990)
       
MILJØBIDRAG - Max. 280 kr. pr. md. ekskl. moms. 14 17,5 (944)
MILJØMÆRKE 200 250 (928)
       
NØGLE      
Alle lejemål hvor nøgler er bortkommet                                                                  2.000          915
Grp. A-G + I + I5 + O + X0-X6 
Alle lejemål hvor nøgler er bortkommet                                                                  3.500          915
Grp. H + I6 + I7 + J + L + M + P + X7-X20 
       
P-BØDER, FARTBØDER, VEJ- OG BROAFGIFTER      
Administrationsgebyr 280 350 (941)
       
RENS      
Small cleaning - Internt EC - Max. 1 time 500 625 (954)
Standard cleaning - Evt. eksternt 1.400 1.750 (955)
Total cleaning - Eksternt 2.000 2.500 (956)
       
RYGNING I BIL      
Rensningsgebyr - Ozonbehandling 1 dag 600 750 (957)
       
SELVRISIKO       
Personbiler: Alle under 26 år, når der er tegnet Medium
forsikring
  2.500 (930)
Vare-/lastvogne: Alle, når der er tegnet Medium forsikring   2.500 (930)
       
NO SHOW FEE - "på vej"       
Pr. lejemål 228 285 (927)
       
UP-GRADE Pris mellem bestilt og ny bil grp. udregnes      
Pr. lejemål     (945)
       
DAMAGE MANAGEMENT FEE      
Administrationsgebyr for behandling af skader 300 375 (977)

 

Before you rent a car

Prices for additional equipment and fees when renting a car at Europcar Denmark. Alle prices are in DKK.

ADDITIONAL EQUIPMENT EXCL. MOMS INCL. MOMS SPECNR.
NAVIGATION      
Built-in navigation - price pr. day 76 95 (967)
Built-in navigation - price pr. month 600 750 (967)
Portable navigation - price pr. day 76 95 (924)
Portable navigation - price pr. month 600 750 (924)
Navigation or accessories missing on delivery:
 
Charged accoridng to price list Charged accoridng to price list (926)
       
One-Way fee      
Domestic - Danmark 360 450 (920)
Foreign - Abroad (see seperate prioe list for prices/countries)     (920)
       
BROBIZZ      
BroBizz for Storebælt one-way 192 240 (972)
BroBizz for Øresund T/R 560 700 (973)
       
SAFETY VEST, YELLOW 40 50 (959)
       
SNOW CHAINS - Can only be rented when also renting winter tires      
10 days 220 275 (909)
All cars and group 1 and 2.
If the seal is broken - an extra charge is made 
640 800 (909)
Group 3-7 and groupe J9
If the seal is broken - an extra charge is made
1.200 1.500 (909)
Snow chains cannot be rented separately, but exclusively in connection with the rental of winter tires. If the snow chains have been used (i.e. if the seal is broken), the snow chains are the tenant's property and are paid according to the above, depending on the car group.    
       
ROOF RACKS      
Do not install - Leasing only Not allowed Not allowed  
       
TOWBAR      
On passenger cars, towbars are primarily fitted to car group G    
Pr. day 140 175 (901)
Pr. weekend 220 275 (901)
Pr. week 320 400 (901)
Pr. month 840 1.050 (901)
       
WINTER TIRES      
3 working day pre-sale      
Pr. day 56,25 75 (910)
Pr. month 562,50 750 (910)
Winter tires not preordered      
Pr. day 75 100 (913)
Pr. month 750 1.000 (913)
See cartypes and prices at www.europcar.dk/biltyper
Read more about fitting winter tires at https://www.europcar.dk/faq-info/før_du_lejer_bil/vinterdæk
 
MOVING EQUIPMENT      
       
MOVEMENT DOG per item 40 50 (983)
MOVING BOX per pcs.  25,60 32 (980)
MOVING CARPET per pcs. 22,40 28 (984)
MOVING BAG-WAGGON per pcs. 40 50 (981)
       
CHILDREN'S EQUIPMENT      
CHILDSEAT 0-12 MONTHS (0-13 kg)      
Pr. rental 156 195 (905)
CHILDSEAT 1-3(4) YEARS (9-18 kg)      
Pr. rental 156 195 (906)
CHILDSEAT 5-10 YEARS (18-36 kg)      
Pr. rental 156 195 (907)
BOOSTER SEAT 4(5) YEARS - 135 CM      
Pr. rental 100 125 (908)
       
FEES      
       
DRIVER HOURS      
Pr. hour (min. 8 hours) 300 375 (950)
       
FUEL      
Pr. liter   25  
       
ELECTRIC CARS      
Opladning - Battery Charge 140 175 (932)
Missing charging cable   Fee is variable depending the type of charging cable (858)
     
     
     
       
DIVERSE      
Pr. rental     (950)
       
DRIVER CHARGES      

Young Driver - Everyone aged 25 and under                     Pr. day 76            Pr. day 95         Pr. driver                                                              Max./Pr.month 600  Max./Pr.month 750

(997)
Co-Driver - Everyone, there is written on RA                                     Pr. day 48         Pr. day 60
Pr. driver                                                                 Max./Pr.month 448     Max./Pr.month 600
(996)
       
ERROR FILL      
Of fuel, incl. transport and 1 tank  4.000 5.000 (938)
The above mentioned fee does not cover if mechanical damage has also occurred to the car. If there is mechanical damage, the renter must also pay for this damage (the amount must then be calculated by Europcar's garage) 
       
UNSUCCESSFULL PICK-UP      
Unsuccessfull pick-up 360 450 (923)
       
WHEEL CHANGE      
Change of spare wheel for the customer by a Europcar employee      
Per. started hour                    288                  360        (958)
       
DELIVERY/PICK-UP FEE      
All rentalts - exceptions must be noted 360 450   (921/922)
       
AIRPORT CHARGES      
All rentals from airports      
Domestic airport 200 250 (990)
Foreign airport 316 395 (990)
       
ENVIRONMENT CONTRIBUTION - Max. 280 kr. pr. month. excl. moms. 14 17,5 (944)
ENVIRONMENTAL LABEL 200 250 (928)
       
KEY      
Alle rentals where keys have been lost                                                                  2.000          915
Grp. A-G + I + I5 + O + X0-X6 
Alle rentals where keys have been lost                                                                     3.500          915
Grp. H + I6 + I7 + J + L + M + P + X7-X20 
       
PARKING FINES, SPEEDING FINES, ROAD- AND BRIDGE TOLLS      
Administration fee 280 350 (941)
       
CLEANING      
Small cleaning - Internt EC - Max. 1 hour 500 625 (954)
Standard cleaning - Possibly externally 1.400 1.750 (955)
Total cleaning - Externally 2.000 2.500 (956)
       
SMOKING IN THE CAR      
Cleaningfee - Ozonetreatment 1 day 600 750 (957)
       
OWN RISK      
Cars: Everyone under 26 when Medium insurance is signed    2.500 (930)
Vans-/trucks: Everyone when Medium insurance is signed   2.500 (930)
       
NO SHOW FEE - "on road"       
Per rental 228 285 (927)
       
UP-GRADE Price between ordered and new car grp. is calculated.      
Per rental     (945)
       
DAMAGE MANAGEMENT FEE      
Administration fee for handling claims 300 375 (977)

 

Før du lejer bil

På denne side kan du læse om de ting, du bør vide, før du lejer bil hos Europcar i Danmark.

Aldersbetingelser

Af forsikringsmæssige årsager varierer aldersgrænserne fra bil til bil.

20 år: Grp. O, A, B, C, D, F, G, J9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
23 år: Grp. E, H, I5, I7, I8, 8, 9, 10, 11, 12.
26 år: Grp. L, M, X.

Se de forskellige bilgrupper her

Gyldigt kørekort

Du skal naturligvis have gyldigt kørekort til den kategori, du ønsker at leje. Derudover skal du min. have haft kørekort i 1 år.

Ung fører

Normalt gælder følgende: For førere under 26 år opkræves et tillæg pr. person på kr. 95 pr. dag (dog max. kr. 750 pr. måned).

Ekstra chauffør

Der er 1 fører (lejeren) inkl. i prisen. For evt. ekstra førere opkræves kr. 60,00 pr. person pr. dag (dog max. kr. 600 pr. måned). Hertil kommer også evt. ung fører. Se mere under Aldersbetingelser" ovenfor.

Reservation

Vi anbefaler, at du reserverer din udlejningsbil på forhånd. Det er gratis og du undgår at gå forgæves.

Reserver via et dansk Europcar udlejningssted

Bestil altid direkte ved Europcar via europcar.dk eller tlf. 89 33 11 33. Det sikrer dig den bedste service. Læs mere om booking via eksterne firmaer her.

Kørsel til udlandet

For kørsel til udlandet opkræves et tillæg på kr. 15 pr. dag (dog max. kr. 150 pr. måned). Tillægget er obligatorisk for at du fortsat er dækket af forsikringen.

Vores biler må ud over Danmark, benyttes til kørsel i følgende lande: Østrig, Andorra, Belgien, Finland, Frankrig (kun fastlandet), Tyskland, Italien (kun fastlandet), Luxembourg, Monaco, Norge, Holland, Portugal (kun fastlandet), Spanien (kun fastlandet), Sverige og Schweiz.

Bemærk venligst at kørsel i busser samt vare-/lastvogne i Finland, Portugal, nord for Oslo (Norge), nord for Stockholm (Sverige), syd for Rom (Italien) og syd for Madrid (Spanien) ikke er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Europcar.

Betaling

Vi foretrækker betaling med et anerkendt kreditkort, men ved leje af grp. O, A, B, F og I kan du også vælge at betale kontant depositum og afregne efter endt billeje. På grp. E, H og derover kræves min. 2 internationale kreditkort.

Betaling ved afhentning af bil

Du kan ændre og annullere din booking gratis indtil det bestilte afhentningstidspunkt.
Ændringer er gratis indtil det bestilte afhentningstidspunkt (dog kan lejepriserne have ændret sig).

Online betaling

Du kan ændre og annullere din booking gratis, blot du informerer Europcar mindst 48 timer før det bestilte afhentningstidspunkt.
Ændringer er gratis indtil 48 timer før lejestart (dog kan lejepriserne have ændret sig).  
Ved annullering mindre end 48 timer før lejestart, vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, dog vil der blive fratrukket et annulleringsgebyr på kr. 375,00.
Hvis du ikke har annulleret og ikke afhenter køretøjet på det bestilte afhentningstidspunkt, så vil det forudbetalte lejebeløb blive refunderet, dog fratrukket et gebyr på kr. 750,00.
Hvis du returnerer køretøjet tidligere end den accepterede lejeperiode, så vil du ikke være berettiget til refusion af evt. ubenyttede lejedage.

Rabatkoder

Rabatkoder kan ikke kombineres med andre øvrige rabatter eller rabatordninger som f.eks. GrøntKort. Rabatkoder giver rabat på billeje og ikke på forsikringer eller tilkøb. Rabatkoder gælder til korttidsleje og er op til 30 dages leje. 

Ekstraudstyr 

Vær opmærksom på, at vi også kan hjælpe dig med barnestole/-puder og vinterdæk mod et mindre tillæg. Læs mere om vinterdæk her. Disse ekstra-ydelser kræver forhåndsreservation. Ved leje af bil må du ikke montere andet udstyr uden accept fra os.

Forsikring

Klik her for for forsikringsbetingelser

EU Travel Directive

Billejemål købt på denne hjemmeside er ikke en del af en pakke. Derfor er de juridiske regler regler i forbindelse med pakker i Direktiv (EU) 2015/2302 ikke gældende.

Ikke desto mindre, hvis du booker din billeje indenfor 24 timer af din booking af fly/hotel/tog på vores partneres hjemmesider, vil disse rejseservices blive en del af et forbundet rejsearrangement. I sådanne tilfælde, hvis din billeje ikke blev udført på grund af en insolvens hos Europcar, har vi implementeret, i overensstemmelse med ovennævnte Direktiv, en beskyttelse til refundering af dine indbetalinger for billeje, dog kun hos det følgende selskab : [TIL UDFYLDELSE AF EUROPCAR FORSIKRING - den juridiske enhed med ansvar for insolvensbeskyttelsen] Bemærk: Denne insolvensbeskyttelse dækker ikke kontrakter med andre parter end Europcar, som kan udføres trods Europcar’s insolvens. Direktiv (EU) 2015/2302 overført til den danske statslige lov: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d9dbbde8-9fd7-11e5-8781-01aa75ed71a1/language-da