Lejebetingelser for leje af bil i Danmark


KLIK HER FOR AT SE ALLE LEJEBETINGELSER

 

KORT UDDRAG AF VILKÅR OG BETINGELSER
 

Vanvidskørsel 

 • Tro og loveerklæring – Kørsel i strid med lov om vanvidskørsel (L127) 

Lejer, som selv skal føre en bil tilhørende Europcar, erklærer ved sin underskrift på nærværende kontrakt på tro og love, at den pågældende lejer ikke aktuelt er sigtet eller tiltalt eller tidligere er straffet for:

• Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 241, 2. pkt.),

• Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.),

• Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1),

• Spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet på over 2,00 promille eller en alkoholkoncentration udåndingsluften på over 1,00 mg pr. l luft (færdselslovens § 117, stk. 2 nr. 1),

• Forsætlig forvoldelse af skade på andres person eller ting, forsætlig fremkaldelse af nærliggende fare herfor eller i for øvrigt at have ført et motordrevet køretøj på særlig hensynsløs måde (færdselslovens § 126, stk. 1 nr. 4),

• At have kørt med en hastighed på 200 km i timen eller derover (færdselslovens § 126, stk. 1 nr. 10) eller

• Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km i timen (færdselslovens § 126, stk. 1 nr. 11).

 

Lejer erklærer endvidere på tro og love, at lejer ikke vil anvende køretøjet til de nævnte forseelser eller andre forseelser, som kan medføre konfiskation af køretøjet, jf. færdselslovens § 133a.

Lejere som lejer biler af Europcar med henblik på at lade andre end lejeren føre bilen, har pligt til at sikre sig at personer som fører bilen, afgiver en tilsvarende erklæring. Det gælder blandt andet, men ikke udelukkende, ekstra førere påført lejekontrakten, lejers medarbejdere og personer, som med Europcars tilladelse videreudlejer bilen.

Såfremt du har brug for at tilføje en ekstra chauffør i løbet af lejeperioden, kan dette gøres ved at udfylde en online formular. Kontakt det Europcar udlejningskontor, hvor du har lejet bilen, hvis du har brug for yderligere information.

Lejere som lejer biler af Europcar med henblik på at lade andre end lejeren føre bilen har endvidere pligt til at foretage rimelige undersøgelser for at afdække, om føreren af bilen kan risikere at anvende bilen i strid med ovennævnte bestemmelser, og til at tage alle rimelige skridt for at sikre sin og Europcars økonomiske stilling, såfremt bilen måtte blive konfiskeret.

Lejer har pligt til at erstatte Europcar ethvert tab, Europcar måtte lide som følge af, at bilen konfiskeres som følge af, at lejer eller en anden person, som lejer overlader bilen til, fører bilen i strid med ovennævnte bestemmelser.

Ved erhvervsleje hæfter medarbejdere og arbejdsgivere solidarisk overfor Europcar Mobility Group Denmark.


 

 • Betingelser vedrørende anvendt kørekort: 

Det anvendte danske kørekort skal være erhvervet for mindst et år siden. Kravene til, hvor længe man har haft kørekortet, kan variere, alt efter hvilken køretøjskategori det lejede køretøj hører til. Alle detaljer fremgår af tabellen i afsnit 2 "Hvem kan leje og hvem må køre?" i nærværende vilkår og betingelser.
 

 • Information vedrørende lejepriser og eventuelle tillæg, der gælder på togstationer og i lufthavne:


Vores takster retter sig primært efter lejeperiodens længde og kategorien af det lejede køretøj. Der kan tillægges tillægsgebyrer, hvis du afhenter køretøjet i en lufthavn. Du vil finde alle de oplysninger, du har brug for til at forstå prisstrukturen, i Europcars oversigt over vejledende takster, som findes på Europcars hjemmeside og kan tilgås via linket i din bekræftelses-e-mail (hvis du har reserveret en bil online). Du kan også få udleveret oversigten hos Europcars udlejningssteder. Du kan tilgå oversigten ved at klikke her. 

 

 • Afregning af brændstof: 

Alle køretøjer leveres i udgangspunktet med fuld tank.

Hvis ikke du returnerer køretøjet fuldtanket, vil du skulle betale udgifterne til det manglende brændstof, herunder et gentankningsgebyr. Vær opmærksom på, at Europcar kan kræve dokumentation for køb af brændstof (kvittering). Se oversigten over priser og gebyrer, som findes på Europcars hjemmeside og kan tilgås via linket i din bekræftelses-e-mail. Du kan også få udleveret oversigten hos Europcars udlejningssteder. Du kan tilgå oversigten ved at klikke her. Se flere oplysninger i afsnit 18 "Hvordan er brændstofreglerne?". 


 

 • Depositum: 

Depositumbeløbet er beregnet til at dække ekstra lejeomkostninger.

Hvis du har betalt lejebeløbet på forhånd, er depositummet DKK 2.500 (eller tilsvarende i lokal valuta).

Hvis du ikke allerede har betalt lejebeløbet, da du gennemførte reservationen, vil lejeomkostningerne også blive reserveret på dit kreditkort. I dette tilfælde vil det reserverede beløb på kreditkortet være lejeomkostningerne plus DKK 2.500 (eller tilsvarende i lokal valuta). Depositumbeløbet frigives, når lejekontrakten udløber, hvis der ikke skal betales andre omkostninger. Se mere information om depositum i afsnit 19 "Skal jeg betale et depositum før jeg afhenter køretøjet?"


 

 • Andre betingelser og mulige takster: 

Sen annullering: Hvis du afbestiller lejemålet med mindre end 48 timers varsel (48 timer før den startdato og det tidspunkt, der er nævnt i bekræftelses-e-mailen), vil det forudbetalte beløb blive tilbagebetalt efter fradrag af et gebyr på DKK 375 for sen annullering.

Udeblivelse: Hvis du ikke har annulleret din reservation, og du udebliver fra afhentning af køretøjet (på den startdato og det tidspunkt, der er nævnt i bekræftelses-e-mailen), vil det forudbetalte beløb blive tilbagebetalt efter fradrag af et gebyr på DKK 750 for udeblivelse.

Sen returnering: Hvis du returnerer køretøjet efter den dato/det tidspunkt, der oprindeligt er defineret i lejekontrakten, fakturerer vi dig for disse ekstra dage, som du har beholdt køretøjet, med den aktuelle lejetakst plus et fast gebyr på DKK 375 pr. ekstra lejedag (inkl. moms). Der vil være en tolerancefrist på 29 minutter efter det tidspunkt på den dato, der er angivet i lejekontrakten for returnering.

Information vedrørende takster: Se flere detaljer om vores priser i afsnit 8 "Hvad er omfattet af den pris du betaler?" og afsnit 9 "Hvilke andre gebyrer/afgifter kan jeg komme til at betale?".


Bopælsoplysninger: Vær opmærksom på, at reservationer foretaget gennem tredjepartsudbydere kun er gyldige for personer med bopæl uden for Danmark. Vær opmærksom på, at reservationer kun er gyldige, såfremt der er oplyst korrekt bopæl. Kunder som er hjemmehørende i Danmark, men har oplyst, at deres bopæl er i udlandet, vil blive afvist. Det gælder også for reservationer foretaget igennem en tredjepart (en broker, ex. booking.com).

 

 • Forsikringer inkluderet i lejemålet: 

Lejemålet omfatter de nedennævnte forsikringer. Ved enhver skade, som evt. kan være dækket af en af de nævnte forsikringer, har lejeren pligt til at udfylde og aflevere en skadeanmeldelse til Europcar som beskrevet nedenfor i afsnit 14. Såfremt lejeren ikke afleverer en fyldestgørende skadeanmeldelse, kan Europcar opkræve samtlige udgifter til erstatning af skaden hos lejeren, uden hensyntagen til den tegnede forsikring. 
 

 •  Ansvarsforsikring 

Ansvarsforsikring betyder en forsikring, der beskytter føreren af et køretøj mod ansvar over for en anden parts krav vedrørende skade på vedkommendes ejendom eller for personskade eller død som følge af en hændelse, der opstår, mens du bruger køretøjet. Ansvarsforsikringen er et lovkrav og er derfor en integreret del af vores udlejningsservice. Omkostningerne til ansvarsforsikringen er inkluderet i lejeprisen.

Ansvarsforsikringen dækker ikke:
- personskade eller død, som du (føreren på tidspunktet for kollisionen) måtte pådrage dig, eller

- enhver skade på eller tab af din personlige ejendom eller ejendele, eller

- enhver skade, der er påført køretøjet 


 

 •  Kaskoforsikring (CDW/CDI – Collision Damage Waiver/Insurance): 

Vores kaskoforsikring begrænser din økonomiske eksponering som følge af skader på køretøjet, mens det er i din varetægt. Hvis du køber vores standard kaskoforsikring og overholder bestemmelserne i lejekontrakten, gældende lovgivning samt nærværende vilkår og betingelser for leje, afholder vi – med de nedenfor anførte undtagelser – de omkostninger til udbedring af skader på køretøjet, som overstiger selvrisikoen. Der skal betales selvrisiko vedrørende alle skader, der er opstået i lejeperioden, også skader der eventuelt sker uden førerens kendskab hertil eller skyld.

Selvrisikoen bestemmes af køretøjets kategori og den type forsikring, du har købt.

Du kan reducere eller undgå selvrisiko ved at købe vores premium– eller medium– kaskoforsikring i stedet for den tilbudte standard kaskoforsikring.

Kaskoforsikringen dækker ikke bortkomst, tyveri eller beskadigelse af genstande (herunder bagage eller varer), der opbevares eller transporteres i eller på køretøjet af dig eller en passager.

Kaskoforsikringen dækker desuden ikke skader på køretøjet under følgende omstændigheder:
- Skader forårsaget af førerens forsætlige eller groft hensynsløse handlinger.

- Skader som følge af grov uagtsomhed udvist af føreren. Som grov uagtsomhed betragtes adfærd, der ikke lever op til de standarder, der forventes af en rimeligt fornuftig person under lignende omstændigheder, herunder påkørsel af viadukter, broer, udhæng etc. med en skiltet højde, som er mindre end køretøjets højde.

- Eksplosion eller brand i (eller på) køretøjet forårsaget af tobaksrygning i køretøjet, eller som følge af, at du bruger køretøjet til transport af farligt gods. Som farligt gods betragtes et produkt eller stof, der som følge af sin art og/eller vigtigste karakteristika kan anses for at være farligt og kan forårsage skader på køretøjet eller andre personer eller genstande i eller i nærheden af køretøjet, hvis ikke det transporteres med passende forsigtighed og sikkerhed.

- Skader som følge af tyveri af køretøjet eller dele af køretøjet eller hærværk imod køretøjet, mens køretøjet er parkeret ulåst, uden opsyn.

- Tyveri af køretøjet eller dele af køretøjet, fordi nøglerne til køretøjet er blevet tabt eller stjålet eller efterladt i køretøjet.

I tilfælde af skader som de ovennævnte kan du, udover de fulde omkostninger til udbedring af skaderne på køretøjet, uden hensyntagen til en aftalt selvrisiko, blive gjort ansvarlig for Europcars mistede indtjening i den periode, køretøjet må undværes (afsavnserstatning), samt Europcars omkostninger i forbindelse med behandling af skaden (skadesagsbehandlings-gebyr). 

 

 • Tyveriforsikring (THW/THI – Theft Waiver/Insurance) 

 Vores tyveriforsikringsprodukt begrænser din økonomiske eksponering vedrørende tab af køretøjet, hvis det bliver stjålet, eller hvis det bliver beskadiget, fordi det udsættes for forsøg på tyveri, eller hvis køretøjet udsættes for hærværk, mens det er parkeret uden opsyn i lejeperioden. Hvis du har købt dette produkt, forudsat at du har overholdt de lokale lejebetingelser, afholder vi de omkostninger, der opstår som følge af tyveri, forsøg på tyveri eller hærværk, som overstiger selvrisikoen. Selvrisikoen bestemmes af bilens kategori og den type forsikring, du har købt. Du kan reducere eller undgå selvrisiko ved at købe vores premium- eller medium-tyveriforsikring i stedet for den tilbudte standard tyveriforsikring. 

Tyveriforsikringen beskytter ikke i følgende tilfælde:
- Hvis køretøjet er blevet stjålet eller beskadiget på grund af din uagtsomhed eller mere specifikt (dog ikke begrænset til) som følge af, at nøglerne er efterladt i køretøjet, mens det er uden opsyn, eller er blevet overdraget til en uautoriseret person. Hvis du undlader at bruge tyverisikringssystemet korrekt, undlader at returnere nøglerne til os, eller hvis du har forladt køretøjet ulåst, mens du ikke brugte det.

- Tyveri eller beskadigelse af personlige og/eller arbejdsrelaterede varer eller ejendele samt varer, der transporteres i eller på køretøjet. 

 

 • Assistance plus-forsikring 

Så længe lejeperioden varer, kan du døgnet rundt og uden ekstra omkostninger benytte en vejhjælpstjeneste, hvis køretøjet går i stykker i forbindelse med brug.

Nedbrud forårsaget af dig eller som et resultat af at have anvendt forkert brændstof eller som følge af manglende brændstof, ødelagte eller mistede bilnøgler samt punkteringer og/eller beskadigelse af dæk samt batterifejl er ikke dækket af den gratis service og vil være forbundet med en fast afgift.

Vores assistance plus-dækning begrænser din økonomiske eksponering til disse faste afgifter i sådanne tilfælde. Hvis du køber vores assistance plus-forsikring og overholder gældende lovgivning og de lokale lejebetingelser, afholder vi de omkostninger til udbedring af skader på køretøjet, som overstiger selvrisikoen. Du kan til en dagstakst undgå sådanne faste gebyrer ved at købe vores forsikringsprodukt.

Europcar tilbyder dig udvidede forsikringsprodukter, som begrænser selvrisikoen.

 

 • Udvidede forsikringsprodukter, som Europcar tilbyder:
   
 •  Glas-, lygte- og dækforsikring (WWI - Wheels and Windscreen Insurance)

Vores glas-, lygte- og dækforsikring dækker enhver skade, der opstår på glas (undtagen soltage eller panoramatage), lygter eller dæk ved normal brug af køretøjet i lejeperioden.

Kun hvis en sådan skade opstår som følge af en kollision, vil omkostningerne til reparation eller udskiftning af glas (herunder soltage eller panoramatage), lygter eller dæk være dækket af kaskoforsikringen.

Denne forsikring dækker ikke:
- mod dine økonomiske forpligtelser i forbindelse med skader på køretøjet, hvis skaden opstår på grund af forsætlige handlinger eller uagtsomhed fra din side, mens du bruger køretøjet, hvilket forårsager skader, eller

- for eventuelle skader på soltage eller panoramatage, eller

- for tyveri, brand eller hærværk

- for de administrationsomkostninger, vi kan pådrage os i forbindelse med håndtering af skadedokumentation.  

 

 • Personlig ulykkesforsikring (PAI)
   

Personlig ulykkesforsikring stiller et engangsbeløb til rådighed, hvis du invalideres eller dør som følge af en kollision (eller en ulykke). I forbindelse med vare- og lastbiler dækker den personlige ulykkesforsikring også varer med op til DKK 25.000 ved færdselsulykker, når varerne har været forsvarligt emballeret.

Den personlige ulykkesforsikring dækker ikke:
- ovenstående omkostninger, hvis omkostningerne ikke opstod som en direkte følge af kollisionen eller hændelsen, mens du førte køretøjet, eller hvis du forsætligt forårsagede eller medvirkede til at udløse ulykken eller sammenstødet, eller

- eventuelle omkostninger i forbindelse med behandling, du modtog, eller medicinske tilstande, som du led af, før ulykken eller hændelsen fandt sted, eller

- enhver skade på eller tab af din personlige ejendom eller ejendele, eller

- enhver skade, der er påført køretøjet  

 

 • Beregning af pris på forsikringsprodukter:

Prisen på forsikringsprodukterne varierer afhængigt af køretøjets kategori, lejeperiodens varighed og de valgte Europcar dækningsmuligheder (Basic, Medium, Premium). Kontakt venligst Europcar Danmark eller dit lokale Europcar Kontor for yderligere oplysninger om Europcars forsikringsmuligheder. 
 

 • Andre ekstra tjenester: 

 Europcar tilbyder dig forskellige ekstra tjenester, der ikke er inkluderet i lejeprisen. 

 

Du kan finde oplysninger om prisfastsættelsen for de ekstra tjenester, i Europcars oversigt over priser og gebyrer, som findes på Europcars hjemmeside og kan tilgås via linket i din bekræftelses-e-mail (hvis du har reserveret en bil online). Du kan også få udleveret oversigten hos Europcars udlejningssteder. Du kan tilgå oversigten ved at klikke her.

 

 • Forpligtelser i forbindelse med vedligeholdelse, reparation, vejhjælp i tilfælde af uheld eller ulykke 

Vedligeholdelse af køretøjet - Du skal i lejeperioden træffe alle nødvendige beskyttelsesforanstaltninger for at holde køretøjet i samme stand som køretøjet var i, da du overtog det. 

Du vil blive holdt ansvarlig over for Europcar for enhver skadelig konsekvens af enhver overtrædelse af ovennævnte forpligtelser.

Du vil finde alle de oplysninger, du har brug for til at forstå prisfastsættelsen, i Europcars oversigt over vejledende takster, som findes på Europcars hjemmeside og kan tilgås via linket i din bekræftelses-e-mail (hvis du har reserveret en bil online). Du kan også få udleveret oversigten hos Europcars udlejningssteder. Du kan tilgå oversigten ved at klikke her.


 

 • Vejhjælp: 

I lejeperiodens varighed har du døgnet rundt og uden ekstra omkostninger adgang til vejhjælpstjeneste, hvis køretøjet går i stykker i forbindelse med brug.
Vejhjælpstjeneste dækker ikke:
- Skader som du selv er skyld i.
- Nedbrud forårsaget af dig eller som et resultat af at der er anvendt forkert brændstof eller som følge af manglende brændstof,
- ødelagte eller mistede bilnøgler
- Punktering og eller beskadigelse af dæk
- Batterifejl
Ønsker du yderligere dækning kan du tilkøbe vores Assistance plus forsikring.


Hjælpetjenesten omfatter blandt andet: 

 • Teknisk assistance til udlejningskøretøjet
   

Du kan få yderligere oplysninger om, hvad der er omfattet og ikke omfattet af den assistance, der tilbydes af Europcar, i tillæg 1 "Generelle betingelser for vejhjælp" i slutningen af disse generelle lejebetingelser.

Ulykke - I forbindelse med en ulykke skal du, så snart du er blevet klar over det, og senest inden for fem (5) arbejdsdage, (i) indberette hændelsen ved at udfylde en skadesanmeldelse. Skadesanmeldelsen kan findes på Europcar.dk.  Om nødvendigt bedes du indberette hændelsen til de lokale politimyndigheder. 

 

KLIK HER FOR AT SE ALLE LEJEBETINGELSER

 

Denne side er senest opdateret 11-06-2024.